Algemene voorwaarden van OurSecretzz , gevestigd te HASSELT en een onderdeel van LIESBETH PEREIRA – PHOTOGRAPHY
Versie geldig vanaf 01-09-2014
1. Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OurSecretzz en op iedere tussen OurSecretzz en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van OurSecretzz. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. OurSecretzz behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door OurSecretzz erkend.
1.4    OurSecretzz garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 De betaling van een bestelling dient binnen 10 dagen na het plaatsen van de bestelling per overschrijving te worden overgemaakt op rekening BIC: KREDBEBB – IBAN: BE09 7370 3958 7157.
U dient ook steeds de bestelnummer als referentie te vermelden bij overschrijving. Zonder deze referentie kunnen wij onmogelijk de bestelling linken en verwerken. Indien de betaling niet binnen de 10 dagen geschiedt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
2. Levering
2.1    ALLE producten dienen te worden afgehaald te HASSELT met uitzondering van de afdruk van foto’s op foto-papier tot maat 13×18. Bestelling en levering van kaders zijn mogelijk zolang de voorraad strekt.
2.2    OurSecretzz verbindt zich ertoe om binnen de redelijke termijn de bestelling af te leveren. Gemiddeld mag u rekenen op 14 werkdagen leveringstermijn na plaatsen en betaling van de bestelling.
2.3    De hierboven genoemde leveringstermijn is indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3    Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
4. Annulatie van bestelling
4.1     Alle producten zijn enkel beschikbaar op bestelling en dus kan een bestelling slechts geannuleerd worden binnen de 24u na bestelling.
Hiervoor dient u ons per mail te contacteren met duidelijke vermelding van annulatie en bestelbonnummer.
Let op! Na deze termijn is annulatie helaas niet meer mogelijk en is uw bestelling bindend!
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij OurSecretzz , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van OurSecretzz . OurSecretzz houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 OurSecretzz respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 OurSecretzz maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
6. Garantie en conformiteit
6.1    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7. Aanbiedingen
7.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2    Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt OurSecretzz zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3    Mondelinge toezeggingen verbinden OurSecretzz slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
bevestigd.
7.4    Aanbiedingen van OurSecretzz gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5    OurSecretzz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1    Een overeenkomst tussen OurSecretzz en een klant komt tot stand nadat u een bevestiging per mail ontvangt van OurSecretzz .
8.2    OurSecretzz behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of te annuleren indien de betalingstermijn van 10 dagen na bestelling niet gerespecteerd werd.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1    Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van OurSecretzz gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1    OurSecretzz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van OurSecretzz alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3    OurSecretzz behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is OurSecretzz gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1    Eigendom van alle door OurSecretzz aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij OurSecretzz zolang de afnemer de vorderingen van OurSecretzz uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van OurSecretzz wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands van toepassing volgens de Belgische handelswetgeving.
12.2    Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen OurSecretzz en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement HASSELT kennis, tenzij OurSecretzz er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
OurSecretzz 
- HASSELT
- BTW xxxx
- contact@liesbethpereira.com